Xây dựng bảng lương 2018 dành cho doanh nghiệp

Với việc thay đổi một vài điểm mới của các nghị định trong đó có Bộ luật Lao động về tiền lương, đặc biệt là từ ngày 01/01/2018, mức lương tối thiểu vùng đã được Chính phủ điều chỉnh. Do đó việc xây dựng lại thang lương bảng lương cho doanh nghiệp năm 2018 là điều cần thiết. Theo đó, tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP có viết về nguyên tắc xây dựng bảng lương năm 2018 như sau:

Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương dành cho doanh nghiệp năm 2018

1. Việc xây dựng và quyết định thang lương và bảng lương được căn cứ dựa vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương sẽ được tính dựa trên mức lương cao nhất so với mức lương thấp nhất (của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật). Số bậc thang lương sẽ phụ thuộc mức độ phức tạp của quản lý, cấp bậc mà chức danh hoặc công việc yêu cầu. Khoảng cách chênh lệch giữa 2 bậc lương liền nhau tối thiểu bằng 5% và đồng thời cũng phải tạo ra được động lực khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thiện kỹ năng.

cách xây dựng thang lương cho doanh nghiệp 2018

3. Mức lương khởi điểm của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do dựa trên mức độ phức tạp của công việc, tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm và kinh nghiệm thực hiện. Điều này do công ty, doanh nghiệp tự xác định, trong đó:

- Mức lương thấp nhất không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định

- Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh yêu cầu lao động qua đào tạo, học nghề (bao gồm lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn tối thiểu 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

- Trong điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, lao động nặng, mức lương phải cao hơn tối thiểu 5%; đối với công việc đặc biệt nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc phải cao hơn ít nhất 7% so với công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong môi trường lao động bình thường.

4. Không phân biệt đối xử và đảm bảo tính bình đẳng về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, điều kiện bệnh tật (nhiễm HIV, khuyết tật), lý do thành lập gia nhập và hoạt động công đoàn với người lao động. Xây dựng tiêu chuẩn xếp lương cũng như điều kiện để nâng bậc lương.

5. Định kỳ xem xét và rà soát bảng lương, thang lương để thay đổi và bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, đổi mới công nghệ, tiền lương trên thị trường lao động và đảm bảo đúng với pháp luật lao động.

6. Trước khi sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng thang lương, bảng lương, Doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến của đại diện người lao động và công khai công bố tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. Mặt khác, thang lương này cũng phải được gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động có đặt cơ sở hoạt động của doanh nghiệp.

►►► Các thông tin khác mà doanh nghiệp cần quan tâm:
Một vài điểm mới của các Nghị định có hiệu lực từ 01/01/2018
8 công việc pháp lý doanh nghiệp cần làm đầu năm 2018