Người lao động nghỉ việc trong tháng, doanh nghiệp có cần đóng bảo hiểm cho người lao động?

nguoi-lao-dong-nghi-viec-trong-thang--doanh-nghiep-co-can-dong-bao-hiem-cho-nguoi-lao-dong-1
 
Câu hỏi của độc giả: Tôi làm việc tại công ty từ 01/01/2015. Công ty tham gia BHXH cho tôi từ tháng 01/2015. Đến ngày 18/02/2017, công ty ra Quyết định chắm dứt HĐLĐ (Thỏa thuận chấm dứt giữa hai bên - đúng pháp luật). Tuy nhiên công ty lại tham gia BHXH cho tôi đến tháng 01/2017, vậy đúng hay sai? Và cách giải quyết của tôi giờ phải thế nào?
Trả lời:
Theo quy định, người lao động ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 1 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động như sau:

Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó. Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc.
Nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà người lao động có ít nhất 1 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.

Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương dưới 14 ngày trong tháng thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động cả tháng đó. Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng ngừng việc, nghỉ việc.