Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in

19/03/2019 03:19 +07 - Lượt xem: 2882

Văn bản pháp luật:

 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 • Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 12/6/2017 sửa đổi Thông tư 39/2014/TT–BTC 206/2015/TT-BTC
thu-tuc-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-gtgt-dat-in
 • Hồ sơ bao gồm:
 1. Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.Kết xuất dạng XML để nộp tờ khai qua mạng
 2. Hoá đơn mẫu: 03 liên gửi qua mạng (Thực hiện đính kèm mẫu hoá đơn ( file word), ký và nộp phụ lục)
 • Thời hạn: Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

= > Từ ngày 12/6/2017: gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC 206/2015/TT-BTC

Về Hóa đơn tìm hiểu thêm ở Phụ lục 1 HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT–BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính)
 • NV/11P: trong đó NV: là ký hiệu hóa đơn; 11: hóa đơn tạo năm 2011; P: là ký hiệu hóa đơn đặt in.
 • NV/16P: trong đó NV: là ký hiệu hóa đơn; 16: hóa đơn tạo năm 2016; P: là ký hiệu hóa đơn đặt in.
 • Ký hiệu 01GTKT3/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 3 liên.
 • Ký hiệu 01GTKT3/002 được hiểu là: Mẫu thứ hai của loại hóa đơn giá trị gia tăng 3 liên.

= > Nếu trong cùng 01 năm tài chính không có thay đổi mẫu hóa đơn thì việc đặt in tiếp theo sẽ được đánh số hóa đơn tăng

Ví dụ:

 • Ngày 01/01/2017 doanh nghiệp đặt in hóa đơn: 01GTKT3/001 ký hiệu TD/17P từ số 01 đến số 200 = 04 cuốn (50 số / cuốn)
 • Ngày 01/05/2017 doanh nghiệp sử dụng hết nên tiếp tục đặt in thêm 04 cuốn hóa đơn thì số sẽ đánh tiếp là 201 đến số 400 ký hiệu TD/17P
 • Nếu ngày 01/05/2017 doanh nghiệp đổi mẫu hóa đơn 01GTKT3/002 thì số thứ tự hóa dơn được đánh mới là 01 đến số 200 ký hiệu TD/17P
 • Nếu doanh nghiệp năm 2017 sử dung hết: 01GTKT3/001 ký hiệu TD/17P từ số 01 đến số 200 = 04 cuốn (50 số / cuốn) không thay đổi mẫu và đầu năm 2018 doanh nghiệp đặt in 200 số hóa đơn mẫu không đổi thì: 01GTKT3/001 ký hiệu TD/18P từ số 01 đến số 200 = 04 cuốn (50 số / cuốn)
(Chỉ cần thay đổi ký hiệu năm in và số thứ tự đánh lại từ đầu)

Do đó:

1. Cùng năm tài chính không đổi mẫu hóa đơn thì đánh theo số thứ tự tăng dần
2. Cùng năm tài chính nếu khác mẫu số thứ tự đánh lại từ đầu
3 Khác năm tài chính thì đánh lại số từ đầu chỉ khác ký hiệu hóa đơn năm tạo in
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đặt in lần 2 trở đi:

Trường hợp 01:

 • Nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
 • Mà chỉ cần gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng.

= > Từ ngày 12/6/2017: gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC 206/2015/TT-BTC

Trường hợp 02:

 • Nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
 • Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Kết xuất dạng XML để nộp tờ khai qua mạng chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng.

= > Từ ngày 12/6/2017: gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC 206/2015/TT-BTC

 • Hoá đơn mẫu: 03 liên gửi qua mạng (Thực hiện đính kèm mẫu hoá đơn ( file word), ký và nộp phụ lục)
 
Bài xem nhiều