ưu đãi doanh nghiệp

  •  
     
    19/03/2019 | Bản tin kinh tế
    Báo Thanh niên ra ngày 18/7/2016 có nội dung bài viết về việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết...