BHXH: Điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
                                                                                                               Cầu Giấy, ngày  18    tháng 01  năm 2017
                                                                                             
THÔNG BÁO
Căn cứ Nghị định số 153.2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động tại các doanh hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động áp dụng từ ngày 01/01/2017.

Thực hiện thông báo số 02/BHXH-TB ngày 03/01/2017 của BHXH thành phố Hà Nội về thông báo mức lương làm căn cứ đóng BHXH,BHYT,BHTN.

Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy đề nghị đơn vị khẩn trư­ơng rà soát lập danh sách điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng đối với lao động đã qua đào tạo (tăng thấp nhất 7%) thành phần hồ sơ gồm:
  • D02-TS.
  • Bảng kê hồ sơ ( theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam nếu có). 
Gửi qua phần mềm điện tử hoặc Bưu điện về BHXH quận trước ngày 31/01/2017. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị không điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng đối với lao động đã qua đào tạo theo các chức danh đã xây dựng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi giải quyết chế độ, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

Trân trọng!

►►► BÀI LIÊN QUAN: ​Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất