mức tăng lương vùng

  •  
     
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcCầu Giấy, ngày 18 tháng 01 năm 2017THÔNG BÁOCăn cứ Nghị định số 153.2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo...